Nơi nhập dữ liệu

Xử lý nước thải giặt

Xử lý nước thải giặt
7 votes

Thiết bị
Nhà sản xuất:
Thông tin

XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẶT

  1. NỘI DUNG THỬ NGHIỆM: 

Đánh giá hiệu quả hóa chất khử màu MegaDCA  đối với Hệ thống xử lý nước thải trong nhà máy May mặc – Giặt là.

  1. THỬ NGHIỆM ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẶT:

Lấy mẫu :

Nước thải được lấy sau quá trình GIẶT – Trong Hệ thống xử lý nước thải giặt.

Phép thử:

Thử nghiệm với hóa chất khử màu MegaDCA trên thiết bị Jar-test

Thiết bị đo:

Thiết bị đo kiểm pH và độ màu

Thiết bị đo kiểm pH và độ màu

  • pH: Máy đo pH Ionic pH50
  • Đo độ màu: Palintest Photometer 7100
  • Đo độ đục: Palintest Turbimeter Plus

Hóa chất sử dụng:

  • Hóa chất khử màu: MegaDCA (Nhập khẩu phân phối bởi Công ty CP Đầu tư Kỹ thuật Việt).
  • PAC: PAC
  • Polymer: C-30

Kết quả thực nghiệm: 

Mẫu

Liều lượng sử dụng

Độ màu
(Pt-Co)

Độ đục
(NTU)

PAC
(Kg/m3)

MegaDCA
(L/m3)

Polymer
(kg/m3)

H2SO4

(Kg/m3)

1

0.2

0.4

0.008

0.68

60

223

2

0.2

0.1

0.004

0.68

115

21.6

3

0.5

0

0.004

0.68

590

86.3

4

0.1

0.1

0.004

0.68

90

33.3

5

0.2

0.1

0.004

0.68

10

6.39

 

 

Xử lý nước thải giặt

Xử lý nước thải giặt

 

Xử lý nước thải giặt

Xử lý nước thải giặt

Xử lý nước thải giặt

Xử lý nước thải giặt

NHẬN XÉT KẾT QUẢ

– Đã thử nghiệm phương án: Sử dụng khử màu MegaDCA kết hợp với PAC, kết quả cho thấy:

+ Độ màu sau xử lý đạt dưới 50 Pt-Co khi sử dụng 0,2 kg PAC và 0,1 L MegaDCA/m3 nước thải (bổ sung PAC trước).

+ Quan sát thí nghiệm cho thấy bông tạo thành không được to, tốc độ lắng tương đối nhanh.

3. KẾT LUẬN:

– Hàm lượng hóa chất phù hợp để xử lý:

+ PAC ~ 0,2 kg/m3 kết hợp với 0,1 L khử màu MegaDCA/m3

+ Sử dụng PAC kết hợp với MegaDCA không làm tăng lượng bùn do tổng lượng chất rắn bổ sung vào mẫu tương đương với sử dụng một mình MegaDCA.

+ Sử dụng PAC , MegaDCA kết hợp với polymer cho hiệu quả tạo bông và lắng tốt hơn

Hệ thống xử lý nước thải khác